ZHONGZHENG

228 Peace Memorial Park
The 228 Memorial Monument
The 228 Memorial Monument
Taipei Botanical Garden
Taipei Botanical Garden